شات كلام وحب,دردشة كلام وحب,كلام وحب,من هنـــــــــا

شات كلام وحب,دردشة كلام وحب,كلام وحب,من هنـــــــــا
شات كلام وحب,دردشة كلام وحب,كلام وحب,من هنـــــــــا
شات كلام وحب,دردشة كلام وحب,كلام وحب,من هنـــــــــا
شات كلام وحب,دردشة كلام وحب,كلام وحب,من هنـــــــــا
شات كلام وحب,دردشة كلام وحب,كلام وحب,من هنـــــــــا
شات كلام وحب,دردشة كلام وحب,شات كلام وحب,دردشه كلام وحب,الشات كلام وحب,شات كلام وحب زمان,دردشة كلام وحب زمان,شات كلام وحب زمان,دردشه كلام وحب زمان.